GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Brussel Financiën en Begroting of, al naargelang de informatie, de partner als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

In samenwerking met zijn partners zorgt Brussel Financiën en Begroting ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Brussel Financiën en Begroting kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

De inhoud van deze website is louter informatief en is op geen enkele manier bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg valt elk gebruik van de informatie op deze website onder uw eigen verantwoordelijkheid.

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Brussel Financiën en Begroting behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website en al zijn inhoud.

Brussel Financiën en Begroting tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Brussel Financiën en Begroting verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Indien u fouten opmerkt, neem dan contact op met Brussel Financiën en Begroting via het e-mailadres bfb.communication@sprb.brussels.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Brussel Financiën en Begroting en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Brussel Financiën en Begroting kan die gegevens ook gebruiken om u te informeren of om onze diensten te verbeteren.

De manier waarop persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door Brussel Financiën en Begroting is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (inwerkingtreding: 25 mei 2018).

U kunt uw persoonlijke gegevens steeds opvragen en, indien nodig, laten rechtzetten, vervolledigen, bijwerken of, in voorkomend geval, schrappen of verzoeken om een beperking van de verwerking ervan. Oefen uw rechten uit.